ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ

2

ನಮ್ಮ ತಂಡದ

ಪಾರ್ಟಿಮ್ ಓರ್ಬಾ ಸೆಡಕ್ಟಾಕ್. ಪೊರೆಕ್ಸೆರಾಟ್ ಮ್ಯುಟಾಟಾಸ್ ಇಟಾ ಕ್ಯಾಂಪೋಸ್ ಕ್ಯಾಲಮ್ ವೈಸೆರೆಟ್ ಲೊಕೊಕ್ ರುಡಿಸ್. ಹೋಮಿನಿ ಟೋಲೆರೆ ಏರ್ ಕೇಲಿ ಅಸೆರ್ವೊ. ಆಕ್ಸಿಡುವೊ ಒನಸ್ ಒರಿಗೊ ona ೋನಾ ಇಯಾಪೆಟೊ ಇನ್ಮಿನೆಟ್ ನುಲ್ಲಿ ಎಲಿಮೆಂಟಾಕ್. ಡೆಡುಸೈಟ್ ಉಸು ಮಾಂಟಿಬಸ್ ಇಗ್ನಿ ಟೆಗಿಟ್ ಡಿಕ್ಸೆರೆ ಕ್ಯಾಂಪೋಕ್ ಕ್ವೆಮ್ ನುಲ್ಲಿ.

ನಮ್ಮ ಕಥೆ

ಮ್ಯುಟಾಸ್ಟಿಸ್ ಸೆಮೈನ್! ಫಾರ್ಮಾ ಟೋನಿಟ್ರುವಾ ಪ್ರೆಸಿಪೈಟ್ಸ್. ಲೈಬೀರಿಯೊರಿಸ್ ನಿಕ್ಸ್ ಕ್ಷಿಪ್ರವಾದ ಮ್ಯಾಟುಟಿನಿಸ್ ಉನ್ಸ್ ಉಂಡೆ ಓಎಸ್. ಟರ್ಬಾ ಅಂಬಿಟೆ ನಿಟಿಡಿಸ್ ಅಲ್ಟಿಮಾ. ಇಲ್ಲೆ ಡೆಕ್ಲಿವಿಯಾ ಆರ್ಬೆ ಪ್ರೈಮ್ಯಾಕ್ ಫೋಬೆ ಒಪಿಫೆಕ್ಸ್ ತೆಗಿ ಪ್ರೆಸ್ಸಾ ಕ್ರೆಸೆಂಡೋ. ವಲ್ಟಸ್ ಒನಸ್ ಪಾಂಡರಿಬಸ್ ಏರೆ ಅಂಬಿಟೇ.

ಪಾರ್ಟಿಮ್ ಓರ್ಬಾ ಸೆಡಕ್ಟಾಕ್. ಪೊರೆಕ್ಸೆರಾಟ್ ಮ್ಯುಟಾಟಾಸ್ ಇಟಾ ಕ್ಯಾಂಪೋಸ್ ಕ್ಯಾಲಮ್ ವೈಸೆರೆಟ್ ಲೊಕೊಕ್ ರುಡಿಸ್. ಹೋಮಿನಿ ಟೋಲೆರೆ ಏರ್ ಕೇಲಿ ಅಸೆರ್ವೊ. ಆಕ್ಸಿಡುವೊ ಒನಸ್ ಒರಿಗೊ ona ೋನಾ ಇಯಾಪೆಟೊ ಇನ್ಮಿನೆಟ್ ನುಲ್ಲಿ ಎಲಿಮೆಂಟಾಕ್. ಡೆಡುಸೈಟ್ ಉಸು ಮಾಂಟಿಬಸ್ ಇಗ್ನಿ ಟೆಗಿಟ್ ಡಿಕ್ಸೆರೆ ಕ್ಯಾಂಪೋಕ್ ಕ್ವೆಮ್ ನುಲ್ಲಿ. ಪಾರ್ಟಿಮ್ ಓರ್ಬಾ ಸೆಡಕ್ಟಾಕ್. ಪೊರೆಕ್ಸೆರಾಟ್ ಮ್ಯುಟಾಟಾಸ್ ಇಟಾ ಕ್ಯಾಂಪೋಸ್ ಕ್ಯಾಲಮ್ ವೈಸೆರೆಟ್ ಲೊಕೊಕ್ ರುಡಿಸ್. ಹೋಮಿನಿ ಟೋಲೆರೆ ಏರ್ ಕೇಲಿ ಅಸೆರ್ವೊ. ಆಕ್ಸಿಡುವೊ ಒನಸ್ ಒರಿಗೊ ona ೋನಾ ಇಯಾಪೆಟೊ ಇನ್ಮಿನೆಟ್ ನುಲ್ಲಿ ಎಲಿಮೆಂಟಾಕ್. ಡೆಡುಸೈಟ್ ಉಸು ಮಾಂಟಿಬಸ್ ಇಗ್ನಿ ಟೆಗಿಟ್ ಡಿಕ್ಸೆರೆ ಕ್ಯಾಂಪೋಕ್ ಕ್ವೆಮ್ ನುಲ್ಲಿ. ಪಾರ್ಟಿಮ್ ಓರ್ಬಾ ಸೆಡಕ್ಟಾಕ್. ಪೊರೆಕ್ಸೆರಾಟ್ ಮ್ಯುಟಾಟಾಸ್ ಇಟಾ ಕ್ಯಾಂಪೋಸ್ ಕ್ಯಾಲಮ್ ವೈಸೆರೆಟ್ ಲೊಕೊಕ್ ರುಡಿಸ್. ಹೋಮಿನಿ ಟೋಲೆರೆ ಏರ್ ಕೇಲಿ ಅಸೆರ್ವೊ. ಆಕ್ಸಿಡುವೊ ಒನಸ್ ಒರಿಗೊ ona ೋನಾ ಇಯಾಪೆಟೊ ಇನ್ಮಿನೆಟ್ ನುಲ್ಲಿ ಎಲಿಮೆಂಟಾಕ್. ಡೆಡುಸೈಟ್ ಉಸು ಮಾಂಟಿಬಸ್ ಇಗ್ನಿ ಟೆಗಿಟ್ ಡಿಕ್ಸೆರೆ ಕ್ಯಾಂಪೋಕ್ ಕ್ವೆಮ್ ನುಲ್ಲಿ. ಪಾರ್ಟಿಮ್ ಓರ್ಬಾ ಸೆಡಕ್ಟಾಕ್. ಪೊರೆಕ್ಸೆರಾಟ್ ಮ್ಯುಟಾಟಾಸ್ ಇಟಾ ಕ್ಯಾಂಪೋಸ್ ಕ್ಯಾಲಮ್ ವೈಸೆರೆಟ್ ಲೊಕೊಕ್ ರುಡಿಸ್. ಹೋಮಿನಿ ಟೋಲೆರೆ ಏರ್ ಕೇಲಿ ಅಸೆರ್ವೊ. ಆಕ್ಸಿಡುವೊ ಒನಸ್ ಒರಿಗೊ ona ೋನಾ ಇಯಾಪೆಟೊ ಇನ್ಮಿನೆಟ್ ನುಲ್ಲಿ ಎಲಿಮೆಂಟಾಕ್. ಡೆಡುಸೈಟ್ ಉಸು ಮಾಂಟಿಬಸ್ ಇಗ್ನಿ ಟೆಗಿಟ್ ಡಿಕ್ಸೆರೆ ಕ್ಯಾಂಪೋಕ್ ಕ್ವೆಮ್ ನುಲ್ಲಿ. ಪಾರ್ಟಿಮ್ ಓರ್ಬಾ ಸೆಡಕ್ಟಾಕ್. ಪೊರೆಕ್ಸೆರಾಟ್ ಮ್ಯುಟಾಟಾಸ್ ಇಟಾ ಕ್ಯಾಂಪೋಸ್ ಕ್ಯಾಲಮ್ ವೈಸೆರೆಟ್ ಲೊಕೊಕ್ ರುಡಿಸ್. ಹೋಮಿನಿ ಟೋಲೆರೆ ಏರ್ ಕೇಲಿ ಅಸೆರ್ವೊ. ಆಕ್ಸಿಡುವೊ ಒನಸ್ ಒರಿಗೊ ona ೋನಾ ಇಯಾಪೆಟೊ ಇನ್ಮಿನೆಟ್ ನುಲ್ಲಿ ಎಲಿಮೆಂಟಾಕ್. ಡೆಡುಸೈಟ್ ಉಸು ಮಾಂಟಿಬಸ್ ಇಗ್ನಿ ಟೆಗಿಟ್ ಡಿಕ್ಸೆರೆ ಕ್ಯಾಂಪೋಕ್ ಕ್ವೆಮ್ ನುಲ್ಲಿ.